"מיקשה" זה אתגר להדליק אור למי שקשה לו

לפעמים נדמה שהמנטרה הלזו הקרויה :
" עבודת ה´ " היא כיסוי לבריחה מהעבודה העיקרית של האדם בעולם הזה
והיא : "עבודת האדם " .
שדוד משיח ה´, העמיד את כל התורה על עבודה זו באומרו : "...וזאת תורת
האדם ה´ אלוהים".
והנה כשמדובר במנורה , היעלה על הדעת כי מנורת שבעת הקנים שהיא סמל להוויה כולה '
כל ערכיה וסגולותיה יהיו משועבדים לאור האישי ולהגיגים אישיים...
היעלה על הדעת שעשייה שהיא :"מיקשה" זה רק שאני צריך להיות עקשן....
אלא ש"מיקשה" זה צירוף המכיל שני מילים מין שאלה ותשובה כאחד .
" מיקשה " = מי קשה
את האור מדליקים בעולם הזה כשבאים לעזרת ה´ בחלשים .
באלה שקשה להם
כשאתה יוצא מעצמך לעזור לחלשים .
אז אתה מדליק אור של "מנורה" [כשאתה מתעסק עם עצמך אתה אך "נר אלוקים"]
שהרי המנורה/א במקרה זה.
הופכת כעין ראי ואספקלריה
שכל הטוב שאנו עושים בעולם הזה,
נובע אך מאיתו וממצוותו יתברך .
שהוא בחזקת "נורא" והכל נובע מנורא [א של אלוהים וה´ של אלוהים מתחלפים.[
והזוכר ליתן צדקה תבואהו ברכה והאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם