על חסר המילה נדבר
בשבחה של העלומה
ואין ימלא מקומה
 כי דממה או ריק
במה תחליפה ואחרת
תהיה זו בגידה