קבור אותה, את השירה
וקבור חלק ממך
לאחר זמן, בשעת גילוי מצבה
תתחיה נשמתך.