בס"ד.

 

 

  ואם אין ....

 הדירני נא מהחזון

 אשר צפנת

 הניחני לליבי התמים

 השוצף במעגלותיו

 אלי  דום

   המוות

 

  משה  אהרון