בס"ד.

  מכל המילים הקצרות , בנות אותיותיים, אשר "יוד" של שם הוויה, נמשך אליהן - כחותם והם אותיות בכל"מ. התלוננו ה"מי" וה"כי". שהרי  "בי" ו"לי" היה בהם סמיכות ומיצוי של חיבור ושייכות. ורק ה"כי" וה"מי", נותרו בתרעומתם, עד כי שב ופייסם בורא העולם לאמור, תחילה  שמו  יתברך,יהא בסמוך אליהם - בכפולה של "יוד". [יי] ועוד הוסיף  והבטיחם ,כי "שייכותם", גדולה מכולם, שהרי נוצקו בהם ראשי תיבות קדושים. ודווקא, בשייכות של כלל ישראל. ה"כ"י" הפך : לכלל ישראל וה"מ"י", ביקש, לעכבה בעוד חזון למועד , עדי "האתחלתא" כדי מדינת ישראל.

 

 משה  אהרון