בעוד נצח שלם
אדע מה אהיה
כל זאת לאחר
שהייתי כל מה
.שעלה בדעתי להיות