לק"י

(מבוסס על המדרש על חנה ושבעת בניה המופיע במסכת גיטין נ"ז: ובילקוט שמעוני דברים פרק כ"ו סימן תתקל"ח, וכן שם איכה פרק ב´ סימן תתרכ"ט)

 

שמעו הרים  והאיתנים מוסדי ארץ את ריב ה´

כי בעת אשר נשרף ואוכל בית רנניי

ציווה קיסר הושיבו אם ושבעה בנים לפניי

ועִם ישראל יתווכח  כי ריב עם עמו לה´

וקרעו לבבכם ואַל בגדיכם ושובו אל ה

 

לפניו להביא הבכור ציווה רע

פקד עליו לצלם הזה כרוע תכרע

היה לא תהיה נזעק בגבורה

אנוכי ה´ א-לוקיך כתוב בתורה

והוצא להורג כי כן  הגזירה

והוכה הבית הגדול כי הנה מצווה ה´

            וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה´

 

אחר קראו לשני והועמד לפנים

שידלו הנכרי לעבודת אלילים

חלילה לי מזאת ליפול על פנים

מפאת לא יהיה לך אלוהים אחרים

מיד נשחט ונשפכו הדמים

הלהן תשברנה עד אשר יגדלו כי יצאה בי יד ה´

            וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה´

 

נלקח והובא השלישי חיש מהר

רצונך בחיים התפלש בעפר ואפר

לכך תצלנה אוזני יהודי אשר נפשו שומר

מה כתיב בה כי לא תשתחווה לאל אחר

דמך בראשך כי על מצות קיסר אתה עובר

אויה כי חטאתי לו אשא זעף ה´

            וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה´

 

או אז בן רביעי מעפר הורם

עמד בניסיון כאביו זקנו אברם

הושלך לכבשן אש בידי נמרוד בארם

על כי קרא זובח לאלוהים יחרם

הותז ראש הנער ודמו שצף זרם

למה תריבו אליי כולכם פשעתם בי נאום ה´

            וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה´

           

 

חמישי אז ראה כי נגזר דינו לאבד

הן הצלם המשוקץ בידי אדם הוא מעובד

ואנו עובדים לא-ל עליון אשר עליו הועד

שמע ישראל ה´ א-לוקינו ה´ אחד

על מזבח א-לוקיו במסירות נפש נעקד

לא יספדו ולא יקברו ובחרב יכלו על הבנים אמר ה´

            וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה´

 

עמד השישי לקדש שם שמיים מייחל

לא אקוד לפסל עבד אני לא-לוקי ישראל

ציווה עניו אשר דיבר ה´ אליו מאוהל

כי ה´ א-לוקיך  בקרבך א-ל

לכן דמך ישפך ובדם אחיך יִמָהֵל

אל תבטחו לכם אל דברי השקר לאמר היכל ה´

            וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה´

 

צעיר הבנים קרב והוא כבן שנתיים

הפציר הצר להרים הטבעת עבור מראית עיניים

נרעש הס מלהזכיר פן אקוד אחת אפיים

וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה´ הוא הא-לוקים בשמים

ציווה אכזר לשפוך דמו כמים

ושפכו על ירושלים סוללה כי כה אמר ה´

            וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה´

 

ביקשה אם את בנה לנשק בטרם שחת יָרַד

שלחה לאברהם שבעה מזבחות ובן על כל אחד ואחד

התחננה לקיסר הרגני נא בטרם עולל יאבד

ענה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד

ולא חס ולא חמל על אחרון חביב ומחמד

למי עוללת כה אם תאכלנה נשים פרים ראה ה´

            וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה´

 

זכור נא ה´ עמך המוטלים לבור

ברחמים הגלה לבניך כי תארם חשך משחור

ראה אפס כוחנו לכן שיוויתי עזר על גיבור

עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי יוציאני לאור

כי עמך מקור חיים באורך נראה אור

פדה עמך הוי המתאווים את יום ה´

            והיה באחרית הימים יהיה הר בית ה´ 

            וחולק שללך בקרבך הנה יום בא לה´

                                                         © תשעה באב ה´תשס"ד