כשדימדומי הערב יורדים על העולם,

מרגישה אני את הרצון

להתקרב לאותו אחד

אשר יצרני.