בס"ד

קבלוני! הללוני! בתופים ובמחולות! מדוע העולם אינו כורע ברך? קבלוני! הללוני! בתופים ובמחולות הכיצד זה נעלם שאני מתווה הדרך? כבלוני ויענוני בתופים ובמחולות אינני כמו כולם מאמין שיש לי ערך קבעוני וינציחוני בתופים ובמחולות ותמיד אשא קולם, עולם כדין עובד הפרך קראוני וזימנוני בתופים ובמחולות אך קולם כבר נאלם. שוב אצאה אל הדרך