בס"ד אלול התשס"ג " לעולם יראה אדם את עצמו חציו זכאי חציו חייב, עשה מיצוה הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות וגו'....."(תלמוד בבלי, וברמב"ם הלכות תשובה) ראיתי את מלאך המוות עטוף בשחורים ולידו מלאך הרחמים עטוף בלבנים מתווכחים קשות ומבקשים שאכריע מי מהם יותר מנצח כלומר: מי ישלוט בעולם. התלבטתי קשות ולא ידעתי מה להחליט וכיצד לשפוט. שניהם שווים ושקולים במידה ובמישקל ואין הפרש ביניהם כמלא נימה כמין מאזניים תלויות בשוויון מוחלט וכל גרגר קטן שיתווסף יכריע לכאן או לכאן. ואז הבנתי למפרע כיצד לשפוט ולהכריע מיצווה או עבירה הן זכות או חובה לאיזו כף להוסיף וכיצד להכריע אני במעשי קובע.