נזיר מנוזר

ואתה תהיה לנו ממלכת כוהנים גוי קדוש,

גוי אשר ישא עיניו מרחוק,

ולו הרשות נתונה לראותן בלבד,

ואם באש דת הורוך או ליהטה נשמתך, אף לא זאת. גור לך.

 

נמשחת ממידת הקודש. נשאת ציץ נזיר קדוש,

חבוש על אצבע פארך, או חקוק, בל ימחה, על מצחך.

 

ולשדה תפוחים עלה לא תעלה

 ללקוט בה ריגושים, ציצים ופרחים.

נעשה בן אדם נאמר בעבורך.

 

בקודש הקודשים אין מחדש חדשים. שבע לילות כימים.

קשרת קשר גורדי קשריך, כלולותיך.

 

אור מופלא ראית. יראת מלהביט,

כי רב לה מבקשים ומחזרים,

ויש לה קורא בעוז, והוא בא אך בברית הנימול.

לא נמת עין בעבורה, ומושיע אין,