עוד לא חשו ידי את קמטי מחשבתך

ושפתי את פצעי דיבורך

אך ידעתי הרהוריך מבעוד הינומה

ושירתך לפני כראי

עוד לא פסעו רגליך על עקבות צניעותי

ועיניך על ריסי כמיהתי

אך הילכת על אדי בושתי מקודם

וגמעת במבט ליבי בראשונה