רק מילים בינינו
תלויות על חוט מרופט
מילים כבדות
מילים קשות
עומדות
באוויר
תלויות
לא מתחברות
מפחדות לקבל נפח
נרתעות מלהתפרש
מילות נחמה
מילות התנצלות
אוסף מילים
על חוט