מילים פורצות

 

מילים פורצות ,מהפה הפתוח לרווחה,

מין תקשורת שיש כאן ,דיבור נצרך להבנה.

תאמר מספר מילים ,ירגשו את ליבך,

ידעו מה מסתתר ,מאחורי הנשמה.

 

בין כל היצור הנברא ,האדם לו הנפש,

הוא בעל הדיבור ,בין כל יצורי האדמה.

רחשי האוויר של בני האדם ,מגוונות,

בשפות ולשונות ,המפוזרות בעולם.

 

מתחברות עם הרוח ,קלות הדממה,

הנשמעות למרחוק ,לקדושי האומה.

 

הן יפות לכולם ,המילים הפשוטות,

הנאספות לשירים ,למכתבי הדורות.