לגעת באור ולגלות אושר

לחוש אהבה ולהתעטף בה

לצעוד פסיעה אל מפרשי האושר

,אשירה בנפש מיוגעת אל

אל מרום רם ונשא

כי צמאתי לקדושתך

'לעולם אודך ה

אקום לצל חזיונך

,כי נשרו מעלי כפות די

אגע באור שבעת ימים

ואפרוץ כמו ברק של ניצוץ

כמו מקסם העוטף סוד

אל תוך האור

האור שנגנז ונגלה אל

תוך נפשי ,אל נפשי הצמאה לנחלי אורתיך ..י