אדמה הוציאה מתוכה את ה אדם ששלח יד ברעיו והרבה דם שנקווה אל הארץ עד שבא ד' והחזיר אותו אל ה אדמה וחוזר (חס) וחלילה