עוצם עיניי רואה דמותך בתוך ביתי

שומע קולך בתוך חדרי

נושם עמוק וחש נשמתך בתוך ליבי

יודע קיומך בחדרי לבבי

ונושא תפילה לקשור נפשך בנפשי.