בס"ד אוקטובר 96' במעגלי צדק למעני אסתחרר. אגשש את דרכי בגיא צלמוות. משנאי ואוהבי ישאו ראש. ואתה תעמוד, יותר מדי במרכז.