בס"ד סיוון התשס"ג אנא ריבונו של עולם אדון האדונים הושיעני נא ברחמיך הרבים והוציאני מיגון לשימחה משיעבוד לגאולה ומאפלה לאורה ומתק את הקיטרוגים והדינים בחסדיך כי רבים כי לא ידעתי את אשר באתני ולא אדע איך לצאת מן הקליפות אשר נבראו מרוב עוונות על כן עיני למרום אשא בליבי אזעק ועל שפתי תפילה הוציאני מטיט היוון מבור מצולה כי לא אדע את נפשי ואני אנא בא.