הרבה "העמיסו" על העקדה.

 גם אותו המדרש המייחס את מיתתה של שרה לאותה השמועה על העקדה

מדרש זה הסומך מתת שרה לעקדה והקושר ביניהם, הינו למצער בעייתי. אין הוא מתישב לכאורה עם פשוטו של מקרא.
אחרי העקדה נאמר כי אברהם שב לבאר שבע ואף ישב בה. והנה שרה בכלל מתה בקרית ארבע היא חברון. כלומר היה פרק שלם של חיים כולל נדידה מבאר שבע לקרית ארבע. גם הפתיח המיוחד : "ויהיו חיי שרה ... ורק אחר כך נאמר "ותמת שרה..." מלמד כי מתתה לא היתה סמוכה לדבר מה מוגדר היא חייה את חייה ומתה כשהיתה צריכה למות.
אם כך כשנאמר "ויבא אברהם..."
למה הכוונה?
אחרי העקדה ובסוף פר' וירא מפרט הכתוב כי נודע לאברהם [ "ויוגד לאברהם"] על הולדת רבקה והוא עצמו החל כנראה להתעסק בזה בשידוך ואולי היה בדרכו לחרן ושב על עקבותיו.
על כל פנים, לאחר מתת שרה המקרא מדגיש כי "אברהם זקן" ולכן לכאורה, שלח את אליעזר לחדש את המשימה.
והיה אם יש קורא לדברים והיה בהם שביב של קורת רוח , אנא חמישה לצדקה