לא, איני משורר ומה לי כי אכתוב שירה? לא, איני סופר, ומה לי כי אספר? לא, לא אשיר. לא, לא אספר. אשתוק. אקבור את כאבי בתוככי ליבי לא, איני משורר. אשתוק. לא אספר לא אוציא יגוני. לא, איני סופר כי לא חנני אלקים בכלי שיר לא חנני אלקים בכלי כתיבה לא, לא אשיר. לא, לא אספר ליבי ביגון יתעטף ליבי בצער יטמן האכנע? היאחזני היאוש? לא, לא אשיר. לא, לא אכתוב. ליבי יזעק לא-ל רק הוא יושיע רק הוא ישמח לא, לא אכנע לא, לא אתייאש. ה' – הוא יאזריני חיל הוא ישיר, הוא יכתוב. לא, אשמח!