מילי דשבתא   

אין מבקעין מילים 

ואין מסיעין את העט על גבי הנייר

ביום השבת

משום מעשה שניהיה

ודי לחכימא ברמיזא