בס"ד כשיאמר "באהבה" יכוון לקבל עליו ארבע מיתות בית דין. לקוח מכוונות בסידור