שכבי על תלתלייך שכבי

ואעברה

הבריקדות   חיוכים

מנעו החציה אך הקוים, העקומים כל כך

בקצות שפתייך  מעידים

עבר מתוק.