כי הממציאנים ירשו ארץ, ולמספרי הסיפורים ברכה אתן, אשריהם כי ידעו את הסוף הטוב, וינחמו בו בלכתם בדרך. אשר בשמיהם כוכבים שלוחים להנחותם ובדרכם תיבות אוצר ומפתחותיהן, בכיסם תסריט חייהם על כן קלה רגלם על כן שירם שמח.