"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"

הגאולה הנשמתית

של מצריים

מלווה אותנו עד היום

עד היום

יש אנשים שהם עבדים חיצונית ובני חורין

ויש בני חורין חיצונית והם עבדים

כי בעמנו

הכל תלוי בדבר אחד

מהותינו

פנימיותנו

עצמינו

מי שאנחנו

בסליחות אנחנו אומרים

"שמע קולנו"

ד´ שמע את הקול האמיתי שלנו

הקול שלפעמים אנחנו לא משמיעים

הקול שאנחנו לפעמים לא מגלים

אבל הוא באמת הקול האמיתי שלנו

קול החירות שלנו

"תקע בשופר גדול לחירותינו"

שופר אמיתי של קדושה

שופר של תשובה

ושבפסח מתגלה

על ידי המצה

בליל התקדש החג אור גדול יורד

אור של תשובה

אור של קדושה

אור של אהבה

אבל צריך להתכונן לאור הזה

להשמיע את מי שאנחנו באמת

כי אנחנו קודש

ואהבתינו נצח