אני אוהב את איברי התפילין

הגרומים שלך.

את הרזון שלך,

הצורך שמישהו יחפון אותך,

ברוך,

יונה,

ויקשור אותך אליו

אותך ואת פרשיות האהבים

השחורות שלך.