ים שחור  למערב

 שמים לצפון

אדמה למערב

פעימות אדמה

בשעון המים

בחדר חול

ים שחור לצפון