זמן מתחזה לאלוהים,

כשם שמלחמה מתחזה לאלוהים,

כשם שמדע מתחזה לאלוהים,

כשם שמיניות מתחזה לאלוהים,

כשם שהיסטוריה מתחזה לאלוהים,

כשם שמוסר מתחזה לאלוהים,

אולם ששת סדרי משנה אלו(יש עוד דוגמאות כמובן),

אינן מכילות את מושג האלוהים,

לא מאחר שהמיסטיפיקציה מתבקשת,

אלא עקב העובדה

שאנו לא צריכים אלוהים.

ובנימה ברכטיאנית אגבית מצועצעת

נזכור שאסון שכני הוא אסון עמי,

ללא שום קשר לאלוהים,

בני חווה אנו

אלוהים בשליטתנו.