את כאבי טמנתי

בערימת דפים.

את ראשי תחבתי

עמוק בין ההרים.

מילותיי נשמרו לעצמי

בין ליבי לפי.

רגשותיי מלאוני

אליך- קראו לי.

בורא עולם

המצא מנוחה  -לנפשי הרכה