יהי רצון

שיהיו שני ימי חיינו

מילת תודה אחת

בשיר הבריאה

ההולך ונכתב מלפניך