אז מה אם הסכמתי לדחות

 את פגישתינו היום

האם אינך מכירה אותי די זמן

?למיין קולות מיתריי