´ה

איך הרחבת גבולי

הפכת מספדי למחולי

משקי תפרת

בגדי תפארתי

 

  ´ה

איך פרצת גדרותיי

הקפת, לא הנחת חומותיי

רעם נפילתם

הלחין שיריי

 

  ´ה

איך בין כאב נעלמתי

עד עפר כרעתי, שחתי

ומגרגיריו שדבקו בשפתי

זרעת, קצרת

כוכבי שמחתי

 

  ´ה

איך יאושי חלחל והתרה

מאיים להציף שארית שנותרה

ומכוחו שכאין היה למולך

פסלת בחמלה

.בטחוני בטובך