וְאָנִי מָה? לֹא שוֹאֶל.

חשבתי עָל יוֹנַה.

חשבתי עָל הָדֶרֵך מִתָרְשִיש לְכָאן.

חששתי מְהַחָמַה,

שלא תשאיר לְאָנִי קִיקְיוֹנִי

עָלִים עָד לַחוֹשֶך.