בדמעה ברינה

*

שאילת גשמים

בתום תשרי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה