נולד באחו הלך בסבך נכנס ליער עם חמור בער משם עלה להר הקדוש והקטיר הקטורת לעבודה זרה עם בלק הרע היה מקלל בני ישראל אך בירך בטעות ואמר הגומל וכל העם מוחא כף ומדין מחטיאים וישראל חוטאים עד לבוא פנחס