חולות חסרי זהות נודדים באפס מודעות בלי תעודות וללא ביקורת גבולות לפי אות מוסכם מפי הרוחות אדוניהם יפרשו כנפים לגמוע מרחקים המדבר ביתם לא טירה לא אהל כפעם בפעם פרסות הגמלים עליהם יעברו וכעבור הזמן יעברו פרסותיהם על גוויות הגמלים כמו על גוויות האנשים והחיים הגאים והדלים.