וירא בלק בן ציפור את כל אשר עושהישראל בארץ יהודה, בנימין ואפרים. ויגר מפני העם המתיישב ונוחל, בונה ומפריח, ויקץמפני בני ישראל.

וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור לקרוא לולאמור: "לכה נא ארה לי את העם הזה, אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ כיידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר".

ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק: "יתןלי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, דולר ויורו".

וישכם בלעם בבוקר ויעמוד וישא משלוויאמר:

"יש"ע זה שם. יש"ע זהחו"ל. מי שגר בגדה המערבית זה משוגעים. מי רוצה לגור בחור מבודד כזה,קראווןעל גבעה?"

וירד ערך הבתים אשר ביהודה ואפרים, ויהי מחירם נמוך, וילכו רבים אשרצר להם ויקנו מבתי היישובים ויעברו אליהם. וישמעו אוהבי טבע וחובבי אוויר הרים ,אשר מאסו בשאון הכרך הגדול, וילכו ויבנו ביתם על הגבעות המבודדות, ויהללו את נופיבראשית אשר ראו ואת השלווה אשר חשו.

ויאמר בלק אל בלעם: "מה עשית לי? לקוב לקחתיך והנה ברכת ברך".

ויעמוד בלעם וישא משלו בשנית:

"כשאתה קונה שמן זית אחיה, פטריות תקוע ויין חברון (ועוד מוצריםמרשימה שאפרסם כאן ) – אתה עוזר להתנחלויות!".

וישמעו רבים על דבר התוצרת והמרכולת, וילכו ויקנוה ותערב להם, ויהללוהעד מאוד. ויגדלו בתי הבד והיקבים ובתי המלאכה אשר ביהודה ואפרים, ויעשו חיל.

ויאמר בלק אל בלעם: "מה עשית לי? קב לא תיקבנו! אקחך אל מקום אחרוקבותו לי משם".

וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן ליישוביו. וישא משלו בשלישית ויאמר:

"ממשלת ישראל ממשיכה  לבנות בהתנחלויות . כשהחל תהליך השלום ב 1993- היו בהתנחלויות כ 116,000- מתנחלים, וכיום מספרם הוא כ 311,000- .".

וישמעו אנשי הרכב אשר על התחבורה כי עולה מספר יושבי יהודה ואפרים,ויחפצו ברווח ויכשירו הדרכים וישלחו מרכבותיהם לשרת יושבי ההרים ופועלי בתיהמלאכה. וישמעו בעלי מלאכה רבים ויעתיקו עסקיהם אל היישובים אשר בהרים.

ויחר אף בלק אל בלעם, ויסהו בלעם וישא משלו ברביעית ויאמר:

"המתנחלים מתעמרים באוכלוסיה הפלסטינית" .

וישמעו בני ישמעאל, וינהרו רבים מהם אל ערי וכפרי ישראל, למצוא בןפרנסתם, ויעבדו אף הם בבתי המלאכה אשר לישראל, וירכשו מן התוצרת אשר לסוחריםהעברים, ואף בכפריהם שלהם הציבו שלטים בלשון עברית למשוך את בני ישראל לקנותמתוצרתם ולתקן רכבם. ויפרחו ישראל וישמעאל.

ויספוק בלק כפיו ויאמר אל בלעם:  "לקוב אויבי קראתיך, והנה ברכת ברך זה ארבעפעמים. עתה ברח לך אל מקומך!"

ויאמר בלעם אל בלק: "עתה לכה איעצך להכשילם". וילחש באוזןבלק ויאמר:

"אילו היתה בפלסטינים מעט תבונה, הםהיו מרכזים את מאבקם נגד ההתנחלויות".

ויקם בלעם וישב למקומו וגם בלק הלך לדרכו.