משה קיבל תורה מסיני

ומסרה ליהושע ,

ויהושע לזקנים

וזקנים לנביאים

ונביאים מסרוה

לאנשי כנסת גדולה

                                                                                                                      

3 דברים אמרו הם

היו מתונים בדין

העמידו תלמידים הרבה

עשו סיג לתורה

 

ומאז מתגלגל בחיל ורעדה  ה-3 הקדוש

בין חכמים בנמצא

 

שמעון הצדיק

היה אומר

על 3 דברים העולם עומד

על התורה

על העבודה

ועל גמילות חסדים

 

אנטיגנוס איש סוכו

הוסיף 3 מאמתחתו

אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על-מנת לקבל פרס

היו כעבדים כאלה שלא על-מנת לקבלו

ויהי מורא שמים עליכם

 

התגלגל השלוש הקדוש לירושלים

אל יוסי בן-יועזר ויוסי בן יוחנן

ואלה נתנו עוד 3 מטוב לבם

יהי ביתך בית ועד לחכמים פתוח לרוחה,
יהיו עניים בני ביתך והוי מתאבק בעפר רגליהם,
והוי שותה בצמא את דבריהם ואל תרבה שיחה עם האישה (וקל וחומר אשת חברך)

למען לא תוסח דעתך מן התורה וסופך שתירש גיהינום .

 

יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קיבלו מהם

ותרמו 3 מחכמתם       

עשה לך רב והרחק משכן רע,
וקנה לך חבר אך אל תתחבר לרשע,
והוי דן את כל האדם לכף זכות ואל תתייאש מן הפורענות .

 

וכך המשיך להתגלגל לו ה-3 הקדוש

ולהוסיף לו נופך נדבך על נדבך

אחרונים קיבלו ודנו בו כך

 

יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם.

עשה תורתך קבע .
הסתלק מן הספק, אמור מעט ועשה הרבה,
אל תרבה לעשר אומדות והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות:

 

שמעון בנו אומר:

כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה.
ולא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה.
וכל המרבה דברים, מביא חטא.

 

רבן שמעון בן גמליאל אומר:
על 3 דברים העולם עומד -

על הדין
ועל האמת
ועל השלום.
שנאמר

אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. (זכריה ח)

 

וכך חברים התגלגל לו 3

ועד היום אם תיטיבו לראות

 נותן ומקבל תורה

הוא חי מאושר ומעושר

על-פני האדמה

ערכה והביאה -לימור דיין  

חג מתן תורה שמח הוא והשמח באדם מקבלה והוגה בה יום ולילה