מהו יושרו של העקום

המתבטא בא י ן שבטווח המלאים?

פרדוקס מוכח יצא מכלל שליטה מוחלטת!

מושך

לשני אופנים

והתנועה

מכרעת.

נמדדת בשברירים, ברגעים, בכיוונים

התפלספות רגעית ועקמומיות הכיוון

חוצים את חלל המבואה ועוברים

אל הגזוזטרה הסמוכה

שנייה לפני השנייה בה אכילס השיג את הצב.