כתמים שבים אלינו

שבים אלינו ממרחק

מרחק

שלא שיערנו בנפשנוהדם שהורעל באדמה

האימה שזבה משפתינו

הריק בו הקפנו את עצמינוואני אויב, אויב לך

אויב לאדמה שטימאתי

אויב לכבלים ששברתיבבוא היום אני אדע לסלוח

לעוולות שעשיתי וודאי אעשה

לשבת על מרפסת, ולהעריץ-יופי נערות עם צמה על כתף

בוקר יחיד של שמש,

והחצץ שאוהב אותי חזרה.