בס"ד "ויתרוצצו הבנים בקירבה ותאמר אם כן למה זה אנכי.........וגו'" (בראשית) שהיתה עוברת על בתי מדרשות מבקש יעקב לצאת. וכשעוברת על בתי ע"ז מבקש עשו לצאת(רש"י) ורבקה אוהבת את יעקב חולקים אותה קורת גג, ואף אוכלים מאותה צלחת מצוה גוררת מצוה ,ועבירה גוררת עבירה, בעוברה ליד עבודה זרה, מפרכס הרע והטמא לצאת, ובעוברה ליד בית מידרש, מבקש השלם והקדוש לצאת. כל מין על מינו שוכן, ורבקה אוהבת את יעקב. ותאמר לו הנה אביך זקן , ובירכתו על פיו כך ציווה, לאחיך הרשע מבקש למוסרה אך לו תישמע לי בני מחמדי, ולקחת לי שני שעירי עיזים והכנתי לאביך מטעמים. ולך בירכתו על פי דין יאציל, כי הבכורה שלך היא!!- בעבור נזיד עדשים. לו אך תישמע לי בן יקר, ומטעמי שהכנתי, לאביך שא והגש בעבור תברכך נפשו בשובע ובטוב ואם ימושני אבי? אמי היקרה והייתי כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה. אז אימנו רבקה בקדושה מתעצמת ולבנה חמודה, יעקב, משיבה ואומרת: עלי קיללתך בני, והברכות על ראשך יחולו. רק מהר פן תאחר, ויקדימך זה הרשע. אכן תשואות חן לך אמנו היקרה, על האמונה והדבקות באמת ובמטרה. על כן תבורכי מכל נשים באוהל, ושמך יזכר וינשא בפי כל האומה, כאימנו המיוחדת והיחידה: רבקה