בס"ד "ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותיפול מעל הגמל" (בראשית כ"ד סד) רבקה אם האומה חץ האהבה ננעץ וניתקע עמוק עמוק בליבה של אם האומה בבואו מבאר לחי רואי ראתה כי הוא טוב רואי מיד ותתעלף ותיפול מעל הגמל אמור אמר אבינו יצחק עתה נראה אם היא כאימי היקרה הלא היא : שרה ויביאה האוהלה ותהי הברכה שורה בעיסה וענן קשור באהלה עתה ידע הוא על בטוח כי היא, היא הבחירה אותה יעד לו צור עולמים בחמלתו ובאהבתו המרובים מעתה את תהיי לי לאישה ואני לך לאב. רבקה הצדקת אם האומה היקרה שלקראתה המים עלו ומכדה כל הגמלים הושקו באומץ לב אופיני ונדיר פנתה לבן הקטן והצהירה עלי קללתך בני והברכה אל תניח לרשע. והיה ה' בעזרך.