,האדם כאדמה

,ספוג בבכיו

,מצמיח חיוכו בשעתו

,מחלק שללו בעונתו

,ומפזר שאריותיו ברוח

.עד צמיחתו החדשה