חיש מהר יפלו הבריות למשכב/ פלג מאיר

 

חיש מהר יפלו הבריות למשכב, חיש מהר יפלו ואינם קמים עוד.

מברי לבב לברי מינן, היו צוחקים וכעת דוממים.

ומניין הגיח אותו שקט?

 מהיכן התהוותה הריקנות לעיניהם שלא

מכבר היו מלאות בתזועות הנפש?

האם האדם בקלות שכזו הופך לשייר ריק חסר רוח חיים?

חיש מהר יפלו הבריות למשכב.

חיש מהר יפלו, כשם נפלו, וימשיכו ליפול לעד.