לר.*

הדרתי את חדרי

צבעי ורוד וזוהר-

להתחדש הריני מוכנה.

אך, אהבה שלי!

שמרני את הטוהר...

מאין המועקה

שלחה את הענן?

מעיין ההתלבטות?

מדוע פתאום העצב?

להתחדש הריני מצפה...

גירשתי את הסלחנות,

ולא נפעום בקצב...

(למרות שגילית שבשבילך יפה!)

הדרתי את חדרי

צבעי ורוד וזוהר-

להתחדש הייתי מוכנה.

אך, אהבה שלי!

שמרני את הטוהר...

לפגוע בראייתך איני רוצה...

 ( טניה לכטר- מדר 18.12.2010)