,ירעים הרעם בחשרת עבים

,להשמיע צליל שיר המוות האחרון

,ירעיד בקולו כמשברי מים אדירים

,ינענע אמות הסיפים ברקיעי עליון

,ובהנף הלהב להכות לפי חרב

,לבתק פתילות אריג חיים

,תכתבנה בדם אותיות תפילת הנצח

, תצרבנה באש על כל שלטי הגבורים

,כי לא בחיל ולא בכח, כי אם ברוחי אמר האל

 , בהקיץ הקץ על אויבי חפצה נפשי לראות

,על אשר חרפו ניאצו קודשי נשמת ישראל

,על כן אלי חזק ידיי, למד נא אצבעותיי למלחמה

,בשפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך

,ובהנסך דם האדם כמים על האדמה

,בנפול הצבי ישראל חלל על במותיך

,בשמך אקרא ואליך אתפלל

,כי ביקש שר המוות נשמות בניך

.כי אכלה האש בקודשי ישראל