אחוזת שגעון, אכולה מטירוף, מניעה מתוך קצב רגלים. מזיעה- כל איבר, אש תיקוד בבשר והנפש במרום השמים. במעוף רגל יד ואגן אז ירעד עת צרחה תשתחרר לשמים. בעיניים דולקות תמלמל בלי קול, על כנפים? רק כנפים! כך נמשך המחול, בלי שעון ובלי חול, עד כי שמן נמהל בכוס מים והגוף בקדושת שם שמים!