25.9.04    יום הכיפורים ,שבת

 

ונתנה

 

בחיל

ברעדה

בקצה ההר

ירפון

כרדוף האחרון שבשרפים

בצעקת שופר יפילון

 

מי לאדמה ומי

לעליונים

ישאלון

והאין מתחיל, הקיים משחיר

והשקט מאדים... ההר נסוג

והבלי הים עולים

ומלאכים יורדים

בחיל וברעדה בי

יאחזון

 

רוח קדים נישאה

מעל

וים של שרפים נעכל.

 

ובאש הגיהינום

בין האדום לשחור

מרחפות רגלי

רואות בלבן האחרון

צלואיט של אשה

עבת בשר שאש בה

נעכלת מבתוך

 

והיא המחליטה והיא האומרת

מי הנשארים ומי ההולכים

ומי לחיים ומי ל....

 

ומלאכי עליון שותקים....

 

ברעדה

זזים אמות  המילים

הרעים מתנהלים

הטובים נלקחים

חולין של אדון האחרים...

 

....חיל ורעדה בי