אשת חיל מי ימצא ואני כבר מצאתי אבל בטח בה לב בעלה ושבועתה נתנה לו שקר החן והבל היופי אך מה תגידו על האופי והיא התקדשה לו בקדושת בשרים ע"י איפור וטבעת זהב ואני אקדשה בקדושת עולמים של אהבה חכמה בינה ודעת